Archive for polaris

TesseracT – Polaris album lyrics

Posted in New album entries with tags , , , , , , , , , , , , , on 30 October, 2015 by rockalyrics

tesseract polaris album lyrics

1. “Dystopia”
2. “Hexes”
3. “Survival”
4. “Tourniquet”
5. “Utopia”
6. “Phoenix”
7. “Messenger”
8. “Cages”
9. “Seven names”

TesseracT – Polaris album lyrics